Quy chế phần 2

  1. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam
  1. Quyền của Ban quản lý website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam

1.1 Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

1.2 Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

1.3 Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

1.4 Trang Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn) mà Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam nêu ra.

1.5 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch.Các chính sách này sẽ được công bố trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

1.6 Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên.

1.7 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm các Quy chế của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

1.8 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

1.9 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Thành viên nếu Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

1.10 Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

  1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

2.1 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng Trang thông tin Doanh nghiệp bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện và phạm vi cho phép.

2.2 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

2.3 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

2.4 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

2.5 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

2.6 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra tính xác thực của các thông tin do Thành viên đăng.

2.7 Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014 /TT-BCT.

2.8 Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

2.9 Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

2.10 Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam không phải chịu trách nhiệm liên đới.

  1. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam
  1. Quyền của Thành viên website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam

1.1 Khi đăng ký trở thành Thành viên của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam và được Trang Doanh nghiệp Việt Nam chấp thuận, Thành viên sẽ được quyền khởi tạo Thông tin giới thiệu doanh nghiệp của mình và gian hàng trực tuyến để giới thiệu hàng hoá – sản phẩm cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

1.2 Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký là email và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý thông tin Doanh nghiệp, gian hàng và các giao dịch của mình trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

1.3 Thành viên sẽ được nhân viên của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

1.4 Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

1.5 Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc Email đến cho Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

  1. Nghĩa vụ của Thành viên website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp – Danh bạ Doanh nghiệp Online

2.1 Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

2.2 Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam và những thông tin đăng tải lên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

2.3 Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

2.4 Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

2.5 Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên website.

2.6 Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

2.7 Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam trong bản Quy chế này.

2.8 Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp Việt Nam.

  1.  Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Trang Doanh nghiệp Việt Nam và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Quy chế của Trang Doanh nghiệp Việt Nam chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website www.trangdoanhnghiep.vn - Trang Doanh nghiệp Việt Nam. Trang Doanh nghiệp Việt Nam có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo lên Trang Doanh nghiệp Việt Nam cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi.Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Trang Doanh nghiệp Việt Nam và Thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hay tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài cá nhân và bí mật trước khi đưa đến một trọng tài tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi phối bởi pháp luật Việt Nam. Trọng tài viên phải là người được đào tạo một cách hợp pháp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và là độc lập đối với mỗi bên. Như đã đề cập, Trang Doanh nghiệp Việt Nam có quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin bí mật thông qua huấn thị hoặc các chỉ thị tương tự từ tòa án.

Thành viên sẽ phải bồi thường và Trang Doanh nghiệp Việt Nam (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, các công ty con, công ty liên doanh và nhân viên của Trang Doanh nghiệp Việt Nam) không phải chịu bất kỳ yêu cầu bồi thường, bao gồm cả phí luật sư, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Thành viên vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kì luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.

KHÔNG ĐẠI LÝ Không có mối quan hệ đại lý, liên doanh, nhân viên, người sử dụng lao động hoặc nhượng quyền, nhận lại quyền được tạo ra bởi Thỏa thuận này.

Trang Doanh nghiệp Việt Nam sẽ gửi thông báo cho Thành viên bằng email đến địa chỉ email Thành viên cung cấp cho Trang Doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đăng ký. Thông báo sẽ được cho là đã nhận 24 giờ sau khi email được gửi đi, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email không hợp lệ. Ngoài ra, Trang Doanh nghiệp Việt Nam có thể cung cấp cho Thành viên thông báo pháp lý bằng thư đến địa chỉ được cung cấp trong quá trình đăng ký. Thông báo gửi đến cho Thành viên bằng thư sẽ được cho là đã được nhận sau ba ngày, kể từ ngày gửi thư.

Ngoài các biện pháp pháp lý, Trang Doanh nghiệp Việt Nam có thể, ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các quyền lợi của Thành viên được cấp theo các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước cho Thành viên. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Thành viên sẽ phải ngay lập tức ngừng việc truy cập và sử dụng Trang web, và Trang Doanh nghiệp Việt Nam, ngoài các biện pháp pháp lý, ngay lập tức thu hồi tất cả các mật khẩu và xác định tài khoản đã cấp cho Thành viên và từ chối truy cập và sử dụng Trang web một phần hoặc toàn bộ. Việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán) của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt. Hơn nữa, Thành viên đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm với Thành viên hoặc bất kỳ người nào khác kết quả của bất kỳ đình chỉ hoặc chấm dứt đó. Nếu Thành viên không hài lòng với Trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn, hoặc thực hành của Trang Doanh nghiệp Việt Nam điều hành trang web, biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng trang web.

  1. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của website www.trangdoanhnghiep.vn – Trang Doanh nghiệp – Danh bạ Doanh nghiệp Online:

  • Trang Doanh nghiệp – Danh bạ Doanh nghiệp Online: www.trangdoanhnghiep.vn
Công ty : Công ty TNHH THÉP ĐẶC BIỆT QUANG MINH
Địa chỉ : Lầu 6, Tòa nhà Fimexco, 231 – 233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Tel : 08. 6898 8835
Fax : 028. 6255 6604
Email : trangdoanhnghiep.vn@gmail.com